Kanalizačná prípojka predstavuje samostatnú stavbu, ktorá je tvorená úsekom potrubia. Pre každú pripojenú nehnuteľnosť sa zriaďuje samostatne, avšak vo výnimočnej situácií je možné so súhlasom prevádzkovateľa kanalizácie pre verejnú potrebu zriadiť jednu alebo viacero prípojok pre rozsiahlu stavbu, a to najmä z ekonomických či technických dôvodov.

Kanalizácia je sústava viacerých potrubí a zariadení, ktoré umožňujú odvádzať, zachytávať, ale aj čistiť splašky dažďovej vody či odpadových vôd. Súčasťou objektov je vnútorná kanalizácia, ktorá vedie odpad od zriaďovacích predmetov von z budovy, čo znamená, že je pripojená cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu.

V prípade, že majiteľ objektu nebude súhlasiť s pripojením objektu na kanalizáciu, môže sa ocitnúť v nepríjemnej situácií. Nesplnenie zákonných povinností, ktoré sú v súčasnosti pomerne prísne, hrozia majiteľovi nemalé pokuty. Napojením nehnuteľnosti na kanalizáciu je možné sa týmto nepríjemnostiam elegantne vyhnúť.

Volajte  0950 272 108