K poruchám na kanalizačných sieťach dochádza z rôznych príčin, a to najmä z dôvodu staršej kanalizácie, jej nesprávneho uloženia či vonkajšieho zásahu. Výbornou správou je, že včasné odhalenie závady je možné vďaka monitorovacím zariadeniam za účasti technika.

Pokiaľ vznikne porucha alebo havária na vnútorných rozvodoch vody, je možné využiť možnosť uzavretia prívodu vody do prípojky. Treba si uvedomiť, že pri akomkoľvek zásahu do rozvodu pitnej vody je nutné spolupracovať s majiteľom prevádzkovania vodovodu. V prípade, že závada vznikla v dome či byte, je nutné obrátiť sa na správcu domu alebo inú špecializovanú firmu, ktorá prípadnú poruchu odstráni. Ak ste sa aj vy stretli s poruchou vody a kanalizácie, je nutné identifikovať:

  • Miesto poruchy,
  • Popis stavu.

Pamätajte, že pri úniku vody môže dôjsť nielen k stratám, ale aj poškodeniu objektu či komunikácií, a práve preto je dôležité upriamiť vašu pozornosť všetkým náznakom možného úniku vody.  Volajte  0950 272 108